Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Miestny úrad
(22591 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Miestny úrad mestskej časti Košice - Vyšné Opátske so sídlom Košice, Nižná Úvrať 25
tel.: 055/67 63 136, mail: podatelna.opatske@kosice.sk

Starosta: Ing. Viktor Mikluš, tel.: 055/67 40 673, 0940 848 636, mail: starosta.opatske@kosice.sk
Prednostka:
JUDr. Gabriela Mináriková, tel.: 055/ 67 63 136, 0917 287 464, mail: mcopatske@kosice.sk


Stránkové hodiny pre verejnosť

Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Piatok: 8.00 - 12.00
Kontrolórka MČ: JUDr. Ľudmila Slunečková, kontrolor.opatske@kosice.sk

Zamestnanci MÚ:
JUDr. Gabriela Mináriková Prednosta MÚ (zodp. zamestnanec za správu a chod celého MÚ), tel: 0917 287 464
Ing. Aneta Nedbalová - ekonómka
Mgr. Magdaléna Fedorová - odborná referentka
Štefan Sedlák - údržbár
webmaster: Ing. Richard Tušan, mail: monika@rr.sk, tel: 0905669678


MÚ v rámci svojich kompetencií rieši a vybavuje nasledovné:

1. Evidencia občanov - potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte - Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý / prechodný pobyt (rodinný dom, byt):

 • platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR
 • dieťa do 15 rokov - zák. zástupca predloží rodný list
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy opatrený kolkom - list vlastníctva
 • písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých
  spoluvlastníkov budovy. Tento súhlas sa nevyžaduje ak:
  a) ide o vlastníka alebo spoluvlastníka
  b) ide o nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu na neurčitú dobu
  c) ide o manžela alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka, nájomcu
  d) vlastník, spoluvlastník, nájomca potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením osobne pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občana mladšieho ako 15 rokova za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca (opatrovnik)

2. Záväzné stanovisko k investičnej činnosti - potrebné doklady:

 • list vlastníctva - fotokópia,
 • geometrický plán - fotokópia,
 • jednoduchá projektová dokumentácia - podhľady,
 • stručná sprievodná správa - zámer.

3. Žiadosti o vydanie súpisného čísla - potrebné doklady :

 • list vlastníctva - fotokópia,
 • geometrický plán - fotokópia,
 • doklad o nadobudnutí stavby, stavebné- resp. kolaudačné rozhodnutie - kópia, alebo zápisnica z dedičského konania, prípadne iný právny titul o nadobudnutí nehnuteľností (darovacia zmluva ap.).

4. Podnikateľské aktivity (žiadosti v súvislosti s umiestnením prevádzky) - požadované doklady:

 • platný živnostenský list resp. výpis z obchodného registra,
 • nájomná zmluva (ak sa jedná o nájom),
 • zmluva o odvoze odpadu z prevádzky (Magistrát Mesta Košice),
 • uzatvaracie-otvaracie hodiny,
 • vydávanie rybárskych lístkov,
 • vedie evidenciu psov

5. Sociálna činnosť

 • prijíma žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc

6. Služby - poskytuje

 • údržba verejného osvetlenia,
 • čistota ulíc a verejného priestranstva,
 • údržba verejnej zelene,
 • správa a údržba cintorína - uzatváranie nájomných zmlúv na hrobné miesta, príp. v kolumbáriu na miestnom cintoríne,
 • zabezpečenie alebo sprostredkovanie služieb pri pochovávaní,
 • údržba miestnych komunikácií, overovanie podpisov a listín,
 • podávanie územnoplánovacích informácií

MÚ prijíma

 • sťažnosti, podnety a návrhy občanov,
 • slúži aj ako ohlasovňa požiarov

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie