Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Správne poplatky
(6709 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Účinnosť: 01.01.2016

Zoznam a cenník správnych poplatkov vyberaných obcou MČ Košice-Vyšné Opátske - platný od 1.10.2012


Sadzobník - prehľad správnych poplatkov vyberaných obcou Mestská časť Košice - Vyšné Opátske

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré poplatky vyberajú obce a ich krátky komentár)

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Upozornenie: Zákonom č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa upravil zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisoch. S účinnosťou od 01.01.2009 nastáva zmena v prílohe sadzobníku správnych poplatkov tak, že suma správnych poplatkov vyjadrená v korunách je nahradená sumou správnych poplatkov vyjadrenou v eurách.

Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II. Vnútorná správa 16 až 36
III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
IV. Veterinárna správa 53 až 58
V. Stavebná správa 59 až 62
VI. Doprava 63 až 98
VII. Elektronické komunikácie 99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
IX. Colníctvo 155 až 159
X. Životné prostredie 160 až 171
XI. Banská činnosť 172 až 194
XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
XV. Puncovníctvo 213
XVI. Priemyselné práva 214 až 235
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
XIX. Štatistika 266 až 267
XX. Elektronický podpis 268
XXI. Poštová činnosť 269 až 270

I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba
16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo k sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1,50 €
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku 1,50 €
v cudzom jazyku 3,00 €
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9,50 €
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov a úkony podľa písmena g) týkajúce sa vydávania potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach /8b/ a odbornej praxi.
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 0,50 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 3,00 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 6,50 €
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.


Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4,50 €
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50 €
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50 €
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.


Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 3,00 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.


Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 €
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.


Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba 9,50 €
2. právnická osoba 165,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ - VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
Položka 17
Zrušená zákonom č. 14/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.02.2006.

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky

Položka 19
a) Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3,00 €
b) Zmena priezviska maloletých detí 33,00 €
c) Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 99,50 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

III. ČASŤ - PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka 1,50 €
a) týždenný 3,00 €
b) mesačný 6,50 €
c) ročný 16,50 €
d) trojročný
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

IV. ČASŤ - VETERINÁRNA SPRÁVA

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby 6,50 €
b) pre právnické osoby 16,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom /11/ a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.


Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu 33,00 €
2. na stavbu bytových domov 66,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 23,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 39,50 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 23,00 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 16,50 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 16,50 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 780,50 € vrátane 33,00 €
nad 49 780,50 € do 99 581,50 € vrátane 49,50 €
nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane 66,00 €
nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane 116,00 €
nad 3 319 391,50 € 199,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50 €
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 33,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení. 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení - 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 16,50 €
2. na odstránenie stavby 6,50 €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie 49,50 €
4. terénnych úprav 6,50 €
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby 16,50 €
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby 16,50 €
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.


Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49 790,50 € vrátane 16,50 €
nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane 23,00 €
nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane 33,00 €
nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane 66,00 €
nad 3 319 391,50 € 99,50 €
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 €
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby 33,00 €
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

VI. ČASŤ - DOPRAVA

Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci 16,50 €
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek 165,50 €
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) ...... 50 % príslušnej sadzby
e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 6,50 €
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.


Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná alebo nadrozmerná preprava"), dopravca zaplatí
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 16,50 €
od 300,1 do 350,0 26,50 €
od 350,1 do 400,0 33,00 €
od 400,1 do 500,0 66,00 €
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 16,50 €
1.2. pri prekročení prípustnej výšky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 16,50 €
od 400,1 do 450,0 33,00 €
od 450,1 do 500,0 99,50 €
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 16,50 €
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky (24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 16,50 €
od 12,01 do 22,00 99,50 €
nad 22,01 165,50 €
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m 49,50 €
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, (25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,0 99,50 €
od 20,01 do 30,0 165,50 €
od 30,01 do 50,0 265,50 €
a za každých ďalších aj začatých 10 t 66,00 €
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 82,50 €
od 5,01 do 10,00 132,50 €
od 10,01 do 15,00 232,00 €
od 15,01 do 20,00 331,50 €
a za každých ďalších aj začatých 5 % 165,50 €
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava 165,50 €
2. ostatné prípady 331,50 €
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu 99,50 €
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu 199,00 €
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 497,50 €
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. 995,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.
4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery aj prípustná hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti 66,00 €
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti 49,50 €
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.


Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 99,50 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.


Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 66,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy 66,00 €
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 33,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.


Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 99,50 €
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 16,50 €
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou 99,50 €
2. s miestnou komunikáciou 66,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

VII. ČASŤ - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
(Upozornenie: zmena v názve VII. časti bola vykonaná zákonom č. 117/2004 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2006)

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie 331,50 €
2. okamžité lotérie 331,50 e
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1493,50 €
4. stávkové hry okrem kurzových stávok 331,50 €
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotéri 331,50 €
6. kurzové stávky 3319,00 €
7. hazardné hry v kasíne 33193,50 €
8. bingo vrátane špeciálneho binga 3319,00 €
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry 3 319 €
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode 3 319 €
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly 33,00 €
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách 33,00 €
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 16,50 €
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu 16,50 €

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €

Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 9,50 €
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 €
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50 €
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50 €

IX. ČASŤ - COLNÍCTVO

X. ČASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
1. fyzická osoba 6,50 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 66,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.


Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom
1. fyzická osoba 6,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 66,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

XI. ČASŤ - BANSKÁ ČINNOSŤ
XII. ČASŤ - JADROVÁ BEZPEČNOSŤ
XIII. ČASŤ - BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
XIV. ČASŤ - HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
XV. ČASŤ - PUNCOVNÍCTVO
XVI. ČASŤ - PRIEMYSELNÉ PRÁVA
XVII. ČASŤ - METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
XVIII. ČASŤ - KONZULÁRNE POPLATKY
XIX. ČASŤ - ŠTATISTIKA
XX. ČASŤ - ELEKTRONICKÝ PODPIS
XXI. ČASŤ - POŠTOVÁ ČINNOSŤ

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie