Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
ARCHíV *ZASTUPITEľSTVO 2011-2014*
  Pridal: správa webu     Thursday, 24.04.2014 11:55 (2653 krát čítané)
 
Archív *Zastupiteľstvo 2011-2014*
[Čítať ďalej... ]
POSLANCI SA LúčILI
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Tuesday, 09.11.2010 18:22 (2029 krát čítané)
 
Včera, 8. novembra, zasadli poslanci v tomto volebnom období posledný krát. Starosta na zasadnutí, ktoré malo slávnostnejší charakter, predniesol správu o plnení volebného programu. Druhým bodom programu bolo odsúhlasenie odmien. Poslanci sa skoro jednohlasne (jeden poslanec sa zdržal) zhodli na vyplatení jednotných odmien pre všetkých po 200 EUR a zároveň aj odsúhlasili odmenu kontrolórke. Prednesenú správu prinesieme čoskoro v Opatčanovi...
[Čítať ďalej... ]
ZO ZASADNUTí MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Sunday, 15.07.2007 12:05 (1843 krát čítané)
 
Prvé tohoročné zastupiteľstvo sa zaoberalo hlavne organizačnými vecami, ustanovilo pracovné komisie, stálu návrhovú komisiu, komisiu na prešetrovanie sťažností, komisiu výstavby a doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu ustanovenej ešte na mimoriadnom decembrovom zastupiteľstve. Vypočulo si informáciu o potrebách dôchodcov prednesenú p. Jalčovou. Určilo rozsah oprávnení zástupcu starostu. Vyjadrilo výhrady k predloženému volebnému programu na obdobie rokov 2007-2010. Prejednalo návrh rozpočtu na rok 2007. Prejednalo žiadosti o finančnú pomoc. Zastupiteľstvo bolo informované o kontrolnej činnosti v roku 2006 a vzalo na vedomie rámcový plán kontrolnej činnosti. Na tomto zastupiteľstve bol schválený prevádzkový poriadok cintorína. Druhé riadne zastupiteľstvo...
[Čítať ďalej... ]
AKO DOPADLI VOľBY
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Friday, 22.12.2006 12:00 (2745 krát čítané)
 
Z 1323 voličov evidovaných v našej mestskej časti kj volebnej urne prišlo 439. Platných hlasovacích lístkov do miestneho zastupiteľstva bolo 411 a platných hlasovacích lístkov vo voľbe o starostu MČ bolo 302. O miesto starostu sa uchádzal jeden kandidát, náš súčasný starosta pán Miloš Beca. Dostal všetkých 302 hlasov. Zvolených bolo všetkých 9 poslancov nasledovne...
[Čítať ďalej... ]
SPRáVA ZO ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Wednesday, 21.12.2005 12:05 (1885 krát čítané)
 
Dňa 19.decembra sa uskutočnilo posledné tohoročné zasadnutie. Kontrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev, informáciou zástupcu mestskej polície, informáciou starostu o jeho činnosti, návrhom rozpočtu na rok 2006, vyhodnotením súťaže o naj predzáhradku, rozdelením príspevkov pre žiadateľov neziskové organizácie. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu, že sa vybavuje súhlas Národnej diaľničnej spoločnosti, predpoklad získania je začiatkom budúceho roku. Po obdržaní súhlasu prístrešky MHD budú osadené v priebehu budúceho roka. Starosta v ďalšom informoval poslancov o priebehu a zabezpečení volieb do samosprávy kraja, o prebiehajúcej kolaudácii...
[Čítať ďalej... ]
INFO ZO ZASADNUTí MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Tuesday, 20.04.2004 12:00 (1914 krát čítané)
 
Uskutočnili dve zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Dňa 2. 2. 2004 a dňa 29. 3. 2004. Februárové, deviate zastupiteľstvo sa uskutočnilo s nasledovným programom doplneným o bod k určeniu platu starostu: Kontrola plnenia uznesení, Informácia o stave zabezpečenia finančných zdrojov z fondov EÚ. Poslanec Breza vyslovil nesúhlas s ústnou informáciou starostu k tomuto bodu. Doložil písomné vyjadrenie. Poslanci hlasovaním hodnotili tento bod ako nesplnený. Výstavba križovatky Prešovská ? Sečovská. K tomuto bodu dal písomné stanovisko poslanec Breza. Dožaduje sa plnenia povinností...
[Čítať ďalej... ]
BILANCIA POSLANECKEJ PRáCE
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Saturday, 20.12.2003 12:00 (2027 krát čítané)
 
Milí spoluobčania. Chceli by sme Vám predložiť čiastkový odpočet práce za predchádzajúci kalendárny rok. Volebné poslanecké obdobie začalo v decembri 2002. MÚ pod vedením starostu obce zabezpečoval celý rozsah obvyklej prevádzky miestnej časti, vrátane údržby komunikácií, verejného osvetlenia, kosenia priestranstiev a ostatných obvyklých činností. Z iniciatívy poslancov sa v mestskej časti pripravujú aj iné aktivity. Príprava viacerých z nich je v rôznom štádiu rozpracovanosti...
[Čítať ďalej... ]
INFO ZO ZASADNUTí MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Saturday, 20.12.2003 12:00 (1914 krát čítané)
 
Uskutočnili 3 riadne stretnutia nášho zastupiteľstva a jedno mimoriadne. Šieste zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo 8. septembra 2003. Na návrh poslancov Brezu a Mikluša bolo poradie prejednávaných bodov programu zmenené a doplnené. Kontrola plnenia uznesení: Tento bod bude zaradzovaný na začiatok rokovania miestneho zastupiteľstva a miestny úrad v ňom bude podávať poslancom konkrétny odpočet plnenia prijatých uznesení predchádzajúcich zastupiteľstiev. Informácia o interpeláciách a dopytoch poslancov: posl. Mikluš kritizoval nedostatky v uzatváraných zmluvách mestskou časťou s podnikateľskými subjektami, posl. Breza kritizoval nedostatky v odpovedaní na interpelácie poslancov...
[Čítať ďalej... ]
INFO ZO ZASADNUTí MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Sunday, 15.06.2003 12:00 (1990 krát čítané)
 
Uskutočnili dve zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Dňa 26. mája a 30.júna 2003. Májové, štvrté zastupiteľstvo sa uskutočnilo s nasledovným programom: Zásady prenájmu kuchyne a sály v stredisku Jánošík; Rozhodnutie k tomuto bodu bolo prijaté až na júnovom zasadnutí, bližšie v samostatnom článku. Návrh na odkúpenie nehnuteľností na rozšírenie komunikácie pri cintoríne. Poslanci odkúpenie nehnuteľnosti schválili s cieľom rozšíriť jestvujúcu komunikáciu. Rámcová informácia o spôsoboch riešenia problematiky inžinierskych sietí v lokalite Včelárska paseka. Poslanci bod zobrali na vedomie a požiadali starostu zabezpečiť prerokovanie s dotknutými občanmi, bližšie v samostatnom článku...
[Čítať ďalej... ]
INFO ZO ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEľSTVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Saturday, 15.03.2003 12:00 (1994 krát čítané)
 
Dňa 24. februára 2003 bolo zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice Vyšné Opátske. Na na svojom zasadnutí jednohlasne zvolilo Jozefa Bučku za zástupcu starostu. Z dôvodu zániku mandátov predošlých poslancov zvolilo do školských rád Gymnázia Opatovská, Domova sociálnych služieb a Detského diagnostického centra svojich členov. Do komisie pre prešetrovanie sťažností zvolilo poslancov Hrabovskú, Muchu, Minárikovú, za náhradníkov Tušana a Kvitkovičovú. Poslanci sa zoznámili s programom rozvoja MČ na roky 2003 ? 2006 a po oboznámení sa so správou audítora schválili záverečný účet ...
[Čítať ďalej... ]
[ Zobraziť staršie príspevky>>> ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie