Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
PRáCE NA úZEMNOM PLáNE FINIšUJú
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Sunday, 19.09.2010 12:05 (2062 krát čítané)
 
Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Rozvoj územia bez územného plánu prakticky nie je možný, a to nielen v rámci regiónov, ale hlavne v mestách a vo väčších obciach, ktorým spracovanie územného plánu nariaďuje zákon. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné. Pri použití tohto postupu však už nemožno hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Takto sa napríklad ľahko môže stať, že pozemky v atraktívnej polohe pre bývanie a relax sa krátkozrakým rozhodnutím využijú na priemy...
[Čítať ďalej... ]
SPOLOčENSKý DOM NA POLCESTE
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Saturday, 18.09.2010 12:00 (2530 krát čítané)
 
V uplynulých dňoch boli v tomto volebnom období ukončené stavebné práce na rozpracovanom Spoločenskom dome. Možno sa dalo ešte pokročiť v stavebných prácach aj do novembra, tak ako v minulom roku. Tohto roku sú však komunálne voľby a volebné obdobie je potrebné uzavrieť aj ekonomicky a finančne. Dúfam však ako doterajší technický dozor pri výstavbe, že či už sa vedenie obce zmení, alebo zachová, Spoločenský dom sa v nasledujúcich rokoch dokončí a bude slúžiť všetkým nám - Opátčanom...
[Čítať ďalej... ]
SPOLOčENSKý DOM
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Tuesday, 22.12.2009 12:00 (3572 krát čítané)
 
Budova bývalej školy sa nachádza v centre historickej časti obce. Keďže sa miestnemu úradu podarilo získať budovu do majetku obce, miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo prebudovať budovu školy pre potreby občanov našej mestskej časti. Po pomerne zdĺhavej príprave a povoľovacom procese sa začala prestavba budovy bývalej školy na spoločenský dom. Podarilo sa čiastočne zabezpečiť financovanie prvej časti stavebných úprav pre rok 2009. V novembri 2009 sa ...
[Čítať ďalej... ]
OBYTNý SúBOR HERINGEš
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Sunday, 15.11.2009 12:05 (1955 krát čítané)
 
Územie leží na okraji Sečovskej cesty na rozhraní mestských častí Vyšné Opátske a Dragovských hrdinov a zahŕňa 10.3 hektárov. Ambíciou firmy je priniesť bývanie pre približne 3 300 ľudí. Celkovo má okrem viac než tisícky bytov vzniknúť aj 15-tisíc štvorcových metrov obchodov a kancelárií. ?Objekty sú projektované ako kaskádovité s výškou od štyroch do ôsmich podlaží.. Jedna obytná veža má mať 13 podlaží...
[Čítať ďalej... ]
PROTIHLUKOVá STENA
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Sunday, 15.11.2009 12:00 (1946 krát čítané)
 
Koncom septembra sa uskutočnila kolaudácia protihlukovej steny na Južnom nábreží v úseku medzi Roľníckou ulicou a gymnáziom. Úspešne sa tak zavŕšil dlhodobý proces snáh tejto samosprávy o výstavbu protihkukovej steny v tomto úseku. Zmena v pohľade príslušných inštitúcií k problému nastala až po tom, keď sme na základe opakovaných meraní hluku nezávislou inštitúciou preukázali porušenie príslušných noriem hladiny hluku. Nasledoval ...
[Čítať ďalej... ]
INFO PRE VLASTNíKOV DOTKNUTýCH NEHNUTEľNOSTí
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Friday, 27.06.2008 12:05 (1837 krát čítané)
 
V súvislosti s výstavbou väčších stavebných celkov dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolitých nehnuteľností. Vplyvom presunu veľkých objemov stavebných hmôt, vibrácií, či prejazdom stavebných mechanizmov dochádza na okolitých nehnuteľnostiach ku škodám. Spravidla sa s touto skutočnosťou pri rozpočtovaní stavieb ráta. Teda ráta sa aj s odškodnením. Investori sa však preventívne zabezpečia, a to tak, že ešte pred započatím prác tam, kde je riziko, navštívia nehnuteľnosti odborníci znalci a zdokumentujú pôvodný stav. Ak počas výstavby dôjde k preukazným škodám na majetku, teda nastalo zhoršenie oproti predtým dokumentovanému stavu, má právo majiteľ nehnuteľnosti na odškodnenie...
[Čítať ďalej... ]
III. ETAPA KRIžOVATKY PREšOVSKá SEčOVSKá
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Thursday, 26.06.2008 12:05 (2644 krát čítané)
 
V jarných mesiacoch sa na MÚ MČ konalo pracovné stretnutie zástupcov investora, zhotoviteľa, povoľujúceho orgánu a komisie výstavby pri MÚ MČ. Pracovné stretnutie zvolala naša mestská časť. Bolo vyčítané zhotoviteľovi a investorovi stavby, že zanedbáva bezpečnosť chodcov v okolí stavby, spôsobuje znečistenie ulíc a prístupov do MČ. Kompetentní prisľúbili urýchlenú nápravu stavu. A v tomto smere aj nastalo zlepšenie. Neskôr sa majitelia okolitých domov sťažovali na silné vibrácie pri zhutňovaní podkladov, toto sme viackrát riešili s kompetentnými priamo na stavbe...
[Čítať ďalej... ]
BUDú CHýBAJúCE PROTIHLUKOVé STENY DOPLNENé?
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Friday, 20.06.2008 12:00 (1957 krát čítané)
 
Mestská časť Košice Vyšné Opátske veľakrát namietala u zhotoviteľa stavby, že sa v budovaní protihlukovej steny na viacerých úsekoch rýchlostnej komunikácie pozabudlo. Merania hluku po dokončení stavby nám dali za pravdu, a tak sme mohli našu argumentáciu podložiť aj faktami. Dnes, ako sa ukazuje, nepriaznivá situácia sa na jednom úseku cesty zmení. Obyvatelia Opatovskej cesty medzi školou a Hájnickou ulicou by vedeli asi povedať niečo o hustote cestnej premávky na novej štvorprúdovej komunikácii...
[Čítať ďalej... ]
PRíPRAVA VYUžITIA BUDOVY BýVALEJ šKOLY
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Tuesday, 17.06.2008 12:05 (1836 krát čítané)
 
V minulom čísle Opatčana sme priniesli informáciu o odkúpení pozemku a budovy bývalej školy našou mestskou časťou. Anketou sme sa na Vás obrátili aby ste nám pomohli vyjadrením vašich predstáv najlepšie dotvoriť obsah a funkciu tejto budovy. Vrátilo sa nám 11 vyplnených anketových lístkov. Ťažko povedať či to je preukazná vzorka z viac ako päťsto rozdaných. Na druhej strane však treba poznamenať, že odpovedali najmä tí, ktorí majú záujem budúce priestory využívať. Voľno časové aktivity mladých a starších občanov v odpovediach majú prioritu. A tak sme s vašimi a našimi predstavami oslovili viacerých architektov. Veľmi pekný návrh nám predložil architekt Rozman...
[Čítať ďalej... ]
PARKOVé úPRAVY PRED MÚ
  Pridal: Ing. Peter Breza, poslanec     Wednesday, 18.07.2007 12:00 (1931 krát čítané)
 
red miestnym úradom sa buduje parkovisko. Aj doteraz tam bolo parkovisko, vyznačené bielou farbou na asfalte. Nové parkovisko by malo byť väčšie, krajšie a pribudne chodník pre peších, ktorí doteraz chodili po ceste. Po realizácií stavebných prác by mali nasledovať sadové úpravy a náhradná výsadba. Ďalšie stavebné úpravy parku pred miestnym úradom zastupiteľstvo starostovi miestnej časti zatiaľ neodsúhlasilo. Namiesto ďalších úprav sa vyznačí samostatný pás pre cyklistov a odstráni sa nefunkčný novinový stánok na križovatke medzi miestnym úradom a gymnáziom. V rámci ďalších úprav sa zároveň odstránia dnes už nefunkčné betóny bývalého rúrového priepustu. Opraviť by sa mala aj parkovacia plocha pri vstupnej bráne do areálu gymnázia. Všetci dúfame, že po ukončení výstavby bude...
[Čítať ďalej... ]
[ Zobraziť staršie príspevky>>> ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie